KBs Paulus

Koppeldijk 30 1391 CZ Abcoude

 • Schoolfoto van KBs Paulus
 • De kinderen van groep 7 krijgen vanaf het voorjaar hun eigen schooltuin.
 • Schoolfoto van KBs Paulus
 • Schoolfoto van KBs Paulus
 • Schoolfoto van KBs Paulus

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Paulusschool bestaat uit leerkrachten, een intern begeleider, een remedial teacher, twee onderwijsassistenten, een leerkrachtondersteuner en twee  LIO stagiaires. LIO staat voor Leerkracht In Opleiding.  Melvyn, onze conciërge, is er alle dagen. 

Binnen ons team van leerkrachten hebben we ook de rijkdom van :

 • gedragsspecialist
 • drie Rots en Water specialisten (sociale vaardigheid)
 • twee rekenspecialisten
 • specialist het jonge kind
 • specialist hoogbegaafdheid

Door de inzet van vakleerkrachten, onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner kunnen onze specialisten iets betekenen voor onze kinderen. Ons team heeft de ambitie om samen het onderwijs te verbeteren, "elke dag samen een beetje beter" , met voor ogen: wat heeft de leerling hieraan ?

Begeleiding van stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO of van het MBO. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van afwezigheid van een leerkracht, wordt er altijd eerst een beroep gedaan op een invaller vanuit de inval pool of een van de collega’s binnen de school. We proberen altijd eerst een “bekende” leerkracht te vinden die de groep al kent. Dat lukt lang niet altijd. Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Ook kunnen er in geval van nood groepen worden samengevoegd. Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien we geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende: 

* de groep zelf wordt opgesplitst en samengevoegd met andere groepen.

* er worden  groepen samengevoegd, waardoor één groepsleerkracht wordt vrijgeroosterd om de groep van de zieke leerkracht op te vangen. 

* indien aanwezig, worden de leerkrachten die belast zijn met interne begeleiding en remedial teaching, ingezet voor de vervanging van de    zieke leerkracht. Zij krijgen daarna de gelegenheid om deze werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen. 

* de leerlingen van een groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven groepen. 

Indien bovenstaande niet kan, worden volgens een rooster de leerlingen een dag naar huis gestuurd. Uiterlijk op de dag dat er geen vervanging mogelijk is, maar liefst eerder, krijgen de ouders/verzorgers van de kinderen bericht waarin dit gemeld wordt. Indien al te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren, worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in groep 1-2 met heterogene groepen. Onze 4 en 5 jarigen, dus kinderen van leerjaren 1 en 2 zitten bij elkaar in een groep. We starten met 3 kleine kleutergroepen en in de loop van het jaar stromen daar 4-jarigen in. In de groepen 3 t/m 8 werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat zijn homogene groepen; kinderen van dezelfde leeftijd, hetzelfde leerjaar zitten in één groep. In totaal werken met we 9 groepen. 

Daarnaast zijn er groepsdoorbrekende activeiten als tutorlezen, Rots en Waterlessen en activiteiten rond de feestdagen en Kinderboekenweek. 

De vakleerkracht gym geeft les aan groep 3 t/m 8. Er wordt op woensdag en vrijdag gymnastiek gegeven in Het Sporthuis Abcoude. Daarnaast hebben we een docent toneel en een aantal specialisten. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in groep 1 en 2 leren op een andere manier en in andere situaties dan oudere kinderen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. 

In de groepen 1 en 2 staat vooral het spel centraal. Spel is de leidende activiteit in de ontwikkeling van kleuters. Je kunt ze daarin alles leren. Ze doen dit het liefst en ze kunnen het allemaal. Kleuters zijn van nature erg leergierig en willen alles te weten komen over de wereld om hen heen. De klaslokalen zijn daarom zo ingericht, dat de kleuters uitgedaagd worden; niet alleen de verschillende speelhoeken maar ook de ontwikkelingsmaterialen zullen hun belangstelling wekken. Ze kunnen daarbij naar eigen inzicht en tempo werken.  

Aan de hand van thema’s uit o.a. "Kleuteruniversiteit" ontwerpen de leerkrachten, samen met de kinderen (Wat wil JIJ leren ?) het onderwijs. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Vanuit deze thema’s worden activiteiten aangeboden, zoals spelactiviteiten, constructieve activiteiten, bewegingsactiviteiten en reken- en taalactiviteiten. De aangeboden activiteiten sluiten aan bij de doelen die worden geformuleerd in de Leerlijn Jonge Kind (Driestar Educatief). Deze leerlijnen zijn ontworpen voor het plannen van onderwijs en het volgend van de ontwikkeling van jonge kinderen in groep 1 en 2

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een groot deel van de lesuren beslaan de kernvakken taal/lezen en rekenen.

Daarnaast is er een aanbod voor schrijven en "oriëntatie op jezelf en de wereld" in de vorm van sociaal-emotionele vorming, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, EHBO, verkeer, burgerschap, catechese/geestelijke stromingen/wereldgodsdiensten. Ook handvaardigheid/tekenen, muziek, kunst en cultuur en gymnastiek maak deel uit van het vaste aanbod.

Mocht u graag willen weten met welke methodes we werken, dan kunt u hieronder verder lezen. 

In groep 3 starten we met het leesonderwijs aan de hand van de methode “Lijn 3”. Aan de hand van het leerlingvolgsysteem worden de kinderen ingedeeld in leesniveaus. De leesinstructie wordt aangepast aan het leesniveau. In groep 3 ligt het accent op technisch lezen. In groep 4, 5 en 6 wordt aan de hand van het leesniveau bepaald waarin het kind zich nog moet bekwamen.

In groep 4 en 5 gebeurt dit in het "leescircuit". In het leescircuit komen de kinderen in aanraking met verschillende vormen van lezen. Naast leesvaardigheid staat ook het leesplezier centraal. Kinderen die zich nog niet voldoende bekwaamd hebben, gaan tutorlezen. Zij krijgen een leesoefenprogramma op maat en oefenen dagelijks met een leerling, een tutor, uit groep 8 of 7 of werken met de computerprogramma’s Bouw en Letterster.

Voor technisch lezen maken we nu nog gebruik van de methode "Lekker Lezen". Vanaf groep 4 gaat het begrijpend lezen een grotere rol spelen. Voor begrijpend lezen werken met de methode ‘’Grip’’. Zowel "Lekker Lezen" als "Grip" gebruiken we dit jaar voor het laatst. Inmiddels is er al een traject gestart om een nieuwe methode te gaan kiezen. 

In de kinderboekenweek besteden we extra veel aandacht aan het lezen van boeken. We schaffen de bekroonde boeken aan en de week wordt afgesloten met een boekenweekactiviteit.  

Voor taal werken we met de taalmethode en spellingmethode “STAAL”. De oefenstof bij Staal is – net als bij rekenen -  in niveaus ingedeeld, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken. Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan! We zijn erg blij met de methode Staal. De methode past heel mooi bij Wat wil JIJ leren en het biedt de kinderen veel verschillende vormen van presenteren. Door de realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.    

Naast “Schrijfdans” starten de kinderen in groep 3 met methodisch schrijven. In groep 3, 4 en 5 gebruiken we daarvoor de methode “Schrijven in de basisschool”. In groep 6, 7 en 8 gebruiken we geen methode meer; wel letten we op een regelmatig, vlot en verzorgd handschrift.  

In groep 3 t/m 8 werken we voor rekenen met de laatste versie van de methode “Wereld in getallen”. Deze methode bestaat uit negen blokken per leerjaar. Ieder blok bestaat uit vijftien lessen, waaronder een toetsles. Op deze manier kan de leerkracht zien hoe de leerstof verwerkt is en welke kinderen herhalingsstof of verrijkingsstof nodig hebben. In elke les is er een afwisseling van oefenvormen en worden kinderen op verschillende manieren actief betrokken bij het leren rekenen. De oefenstof is in niveaus ingedeeld, zodat kinderen op het juiste niveau kunnen werken. We verwerken een deel van de oefenstof op Chromebooks.  

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels. We werken met de methode  Groove.me . In de groepen 1 t/m 6 staan spreek- en luistervaardigheid centraal, vanaf groep 7 gaat ook de grammatica een rol spelen. 

Aardrijkskunde vanaf groep 5 is met de methode Meander. Per leerjaar is de stof verdeeld in blokken. Voor de verwerking van de stof gebruiken de kinderen een leerwerkboek. De kennis van aardrijkskunde en de topografie worden per blok getoetst. Daarnaast wordt ieder blok afgesloten met een uitdaging: de kinderen krijgen een onderzoeksvraag en hun onderzoek wordt mede beoordeeld en vormt samen met de toets vanaf groep 6 het rapportcijfer.  

Voor geschiedenis werken we uit de methode “Brandaan”. Deze methode is gericht op het ontwikkelen van tijdsbesef (groep 3 en 4) en historisch besef (groep 5–8). Elke eerste les van een blok is een verhaal. In deze verhalen spelen leeftijdgenootjes een hoofdrol. Per blok wordt één tijdvak behandeld. Vanaf groep 6 wordt ieder blok afgesloten met een toets. Daarnaast wordt ieder blok afgesloten met een uitdaging: de kinderen krijgen een onderzoeksvraag en hun onderzoek wordt mede beoordeeld en vormt, vanaf groep 6, samen met de toets het rapportcijfer.  

“NAUT” is de naam van onze lesmethode voor natuur. De methode is opgebouwd rond thema’s die ieder leerjaar terugkomen. Vanaf groep 5 wordt de leerstof verwerkt in leer- en werkboekjes en vanaf groep 6 wordt de stof getoetst. Voor onze lessen krijgen we ondersteuning van de provinciale dienst Natuur- en Milieu Educatie (NME). Deze leent o.a. natuurleskisten uit en organiseert excursies. De kinderen van groep 7 werken vanaf het voorjaar wekelijks in de schooltuintjes.       

Naast de methode voor natuur hebben we ook techniekkasten voor de onder-, midden- en bovenbouw aangeschaft. Zij worden ingezet voor techniekonderwijs. In iedere groep worden technieklessen gegeven, vaak met hulp van “techniekouders”. In een aantal groepen worden de technieklessen gegeven door onze onderwijsassistenten Willemieke en Florien.

In het schooljaar 2022-2023  zijn we begonnen met Cultuureducatie Met Kwaliteit. In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken wij met Kunst Centraal en Landschap+ Erfgoed Utrecht  samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Doordat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater, hiphop en erfgoed leren ze om hun creatieve en culturele vaardigheden te ontwikkelen en ook persoonlijk en in sociaal opzicht te groeien.  Cultuurvakken hebben een waarde in zichzelf. Maar ze kunnen ook andere vakken verlevendigen en sprekender maken. Het verbinden van cultuurvakken met onze zaakvakken en onze thema's van Staal staan op de Paulusschool komende jaren centraal. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kalisto biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op een basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passen onderwijs mogelijk maakt. Kalisto en dus ook de Paulusschool is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passenderwijs. Binnen dit samenwerkingsverband werken scholen voor basisonderwijs en de scholen voor Speciaal Basisonderwijs in deze regio samen om de pedagogisch-didactische zorg aan de leerlingen te optimaliseren. Indien nodig kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Passenderwijs. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden.  De aanpak hiervan is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv. in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Het ondersteuningsplan en andere informatie van het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van het SamenWerkingsverband: Klik hier

De intern begeleider of directie van de school kan u nader informeren over de taakstelling en de mogelijkheden van het samenwerkingsverband.

Adres:                 

Passenderwijs,

Rembrandtlaan 50,

3443 EJ Woerden,

T 0348-412706,

Ook onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passenderwijs. In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leraren hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op onze website.

Hoe volgen wij uw kind ?

De leerkrachten van groep 1 en 2 observeren de ontwikkeling van iedere kleuter en houden deze ontwikkeling bij. Aan de hand van een leerlingvolgsysteem (LVS) en observaties wordt bepaald op welk gebied het kind extra gestimuleerd moet worden of extra aandacht nodig heeft.  

Kinderen die na 31 december jarig zijn komen in groep 1 (instroom). Kinderen die in oktober, november en december geboren zijn komen in groep 1 en kunnen in het volgende schooljaar van groep 1 naar groep twee als hun ontwikkeling dat toelaat. In het verleden lag de leeftijdsgrens op 1 oktober en tegenwoordig op 1 januari. Dit is een overheidsbesluit dat ervoor moet zorgen dat kinderen zo snel mogelijk de basisschool doorlopen.

In de praktijk blijkt dat sommige kinderen erg jong zijn als ze naar groep 2 gaan. Dit kan een belemmering vormen voor de verdere schoolloopbaan. Daarom zien wij dit ook niet als ‘moeten’, maar volgen wij deze kinderen extra goed. Wij kijken niet alleen naar de cognitieve aspecten - de toetsresultaten , maar vooral ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Uiteraard is er altijd nauw overleg tussen leerkrachten en ouders over het al dan niet doorstromen van kinderen. De leerkracht informeert de ouders ook dan tijdig over de bevindingen en probeert in goed overleg met collega’s, ib-er, directie en ouders tot de beste keus voor het kind te komen. In alle gevallen is het uiteindelijke advies van de school echter bindend. Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de groepsleerkracht, bij de intern begeleider, of bij de directie.

In groep 3 t/m 8 kijken kinderen of de leerkrachten het werk na. Daarna bespreekt de leerkracht het werk met de groep en de kinderen vertellen over hun manier van werken. Zo worden verschillende oplossingsmethodes met elkaar vergeleken.  

Bij de gebruikte methodes horen toetsen. De resultaten van deze toetsen vindt u terug in het ouderportaal. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Iedere leerkracht houdt de resultaten en vorderingen van de leerlingen bij. De resultaten van de methodetoetsen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.  

De leerkrachten, intern begeleider en een directielid bespreken zes keer per jaar in een leerlingbespreking de vorderingen van alle kinderen. Aan het eind van een schooljaar bespreekt de leerkracht alle leerlingen uit de groep met de nieuwe leerkracht. Twee keer per jaar bespreekt de directeur alle toetsresultaten met de intern begeleider.  

Hoe rapporteren we naar u toe ?

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er in september een kennismakingsgesprek tussen ouders en leerkracht(en), een zgn. “omgekeerd oudergesprek” . Het is een gesprek dat ouders voeren, waarbij de leerkracht vooral luistert: ouders vertellen iets over hun kind, vertellen wat hun kind nodig heeft etc. (ouders krijgen hiervoor een vragenlijst). In groep 6 en 7 mogen kinderen bij dit gesprek aanwezig zijn. In groep 8 is het een driehoeksgesprek tussen kind-ouders-leerkrachten waarbij de verwachtingen t.a.v. groep 8 uitgesproken worden.  

In november bereidt de leerkracht een oudergespreksformulier voor met daarop belangrijke punten over de sociaal emotionele ontwikkeling en eerste indruk van de leerprestaties. In groep 8 mogen de kinderen bij dit gesprek aanwezig zijn. 

In het ouderportaal zijn de resultaten van de gemaakte methodetoetsen zichtbaar. Naast het “omgekeerde oudergesprek “ in september/oktober verwachten we alle ouders in november voor een 10-minuten-gesprek. 

Begin februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 het volledige rapport en in juni krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport.

 • Deze rapporten zijn gebaseerd op de behaalde resultaten van de methodetoetsen. Het rapport geeft cijfers bij de kernvakken (taal, lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). Deze cijfers zijn een gemiddelde van de methodetoetsen die de kinderen in het voorgaande semester gemaakt hebben. U kunt de gemaakte toetsen in het ouderportaal vinden.
 • Een overzicht van de eerste CITO-leerlingvolgsysteem wordt aan het rapport toegevoegd.

In februari verwachten we ook alle ouders op gesprek en na het laatste rapport is er nog de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind te spreken. Voor alle groepen geldt, dat de rapporten eerst met de kinderen worden besproken en daarna meegegeven.  

In het tien-minutengesprek stelt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Wilt u meer tijd, of een tussentijds gesprek, dan kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken. Deze gesprekken vinden meestal na schooltijd plaats. Als leerlingen naar een andere school gaan, krijgen ze naast hun rapport ook een onderwijskundig rapport.    

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bij de intake van nieuwe leerlingen bekijken we of er sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Ouders van kinderen die instromen in groep 1, krijgen minimaal twee maanden voor de 4e verjaardag van hun kind een intakeformulier.  Indien er sprake is van ondersteuningsbehoefte kijken wij in  een persoonlijk gesprek met de ouders of en  hoe wij als school de leerling kunnen begeleiden. Hoewel een persoonlijk gesprek onze voorkeur heeft, kunt u in ons SchoolOndersteuningsProfiel  ook lezen over onze ondersteuningsmogelijkheden  klik hier

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben geen extra aanbod voor het jonge kind, er is wel contact met kinderdagverblijven en peuterspeelzaal. Kinderen die op de Paulusschool gaan starten, komen een aantal weken voor hun verjaardag met hun ouders na schooltijd in de klas; een kennismaking met leerkracht en het lokaal. Dan is er ook de mogelijkheid om tot 5 dagdelen op school te zijn. 

Borus is de kinderopvangorganisatie waar wij het meest mee samenwerken. Zij verzorgen voorschoolse opvang en op de Paulusschool verzorgen zij ook de tussenschoolse opvang. De kinderen eten met de leerkracht in de klas en hebben dan nog een half uur pauze. De pauze wordt verzorgd door medewerkers van Borus. Ook maken ouders gebruik van hun aanbod naschoolse opvang. 

Terug naar boven