KBs Pius

Broekzijdselaan 3 1391 XL Abcoude

 • Schoolfoto van KBs Pius
 • Schoolfoto van KBs Pius
 • Schoolfoto van KBs Pius
 • Schoolfoto van KBs Pius
 • Schoolfoto van KBs Pius

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij ons op de Pius!  Een fijne plek om te leren en te groeien; dat is de Piusschool. Waar we je bij de hand nemen als het nodig is en loslaten als het kan. Waar goed onderwijs de standaard is.  Waar de grote kinderen de kleine kinderen helpen, waar we graag met de kinderen op het podium staan en samen veel plezier maken. Waar kinderen met plezier naar school gaan en waar leerkrachten graag werken.  Waar kinderen leren hoe we omgaan met elkaar en met de omgeving. Waar veel ruimte is om met een creatieve blik te zien, te maken, te zingen, te spelen en te ontwikkelen. 

Zo zorgen we met elkaar voor een onvergetelijke schooltijd!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Goed onderwijs
 • Samen
 • Plezier
 • Creativiteit
 • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen op De Pius is op dit moment (april 2022) 196. Er zijn acht groepen, waaronder twee kleutergroepen.  Gemiddeld zitten er 25 leerlingen in de groep. Het maximum aantal leerlingen is in principe 30. Het kan zijn zijn dat een groep onverhoopt toch meer leerlingen heeft, hier voegen we dan "extra handen" aan toe. Het kan ook zijn dat een groep minder leerlingen dan 30 heeft en dat er toch geen ruimte is voor een extra leerling, dit heeft dan te maken met de samenstelling van de groep. Er is geen wachtlijst. Gedurende het schooljaar organiseren we een aantal open ochtenden. Belangstellende ouders kunnen de school dan bezoeken om een indruk te krijgen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid 

Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid.  In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.   

Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Verwijsindex 

Kalisto is aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR). Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere hulpverlening opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u in het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente een folder ophalen of downloaden van de website van dit centrum.   

Medisch handelen  

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis gaat. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.  

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.   

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen Kalisto, welke op school ter inzage ligt.  

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid 

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.  Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.: 

 • Het ontruimingsplan 
 • Opleiding bedrijfshulpverleners 
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) 
 • Twee keer per jaar een ontruimingsoefening

Onze bedrijfshulpverleners zijn Daphne Demarteau, Jeanine Dros en Petra Hansma. Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: 

 • Preventieve maatregelen / controles 
 • Alarmeren en evacueren van personen uit de school 
 • Het bestrijden van een beginnende brand
 • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen 
 • Schoolverzekering 

Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: 

 • een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school  en tijdens het overblijven; 
 • een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw; 
 • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. Kalisto heeft daarnaast een aanvullende verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur zelf oploopt.?  

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school. 

Terug naar boven