Openbare Basisschool De Vliegerdt

Achterweg ZZ 2c 3216 AB Abbenbroek

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vliegerdt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het relatief kleine aantal leerlingen in onze groepen 8 wisselt de score jaarlijks. De invloed van een wat lager scorende leerling is in een kleine groep groot. Onze groepen 8 scoren eigenlijk altijd naar verwachting, omdat we de leerlingen nauwgezet monitoren gedurende de schoolloopbaan.

De leerlingen hebben ook het afgelopen schooljaar gescoord naar hun mogelijkheden. In dit schooljaar scoorde onze groep 8 boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld.Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem Esis. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

  • Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
  • Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
  • Meer automatiseren
  • Methode-aanbod uitbreiden
  • Differentiatie aanpassen


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij halen uit de leerlingen wat er in zit. Vanuit groep 8 gaan de kinderen naar een vorm van voortgezet onderwijs waar ze goed op hun plaats zijn. De adviezen die wij geven worden regelmatig gecheckt. Hieruit blijkt dat vrijwel al onze adviezen voor een school van voortgezet onderwijs na een aantal jaren voortgezet onderwijs nog steeds gelden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Vliegerdt heeft basisarrangement van de onderwijsinspectie. Dit betekent dat alle indicatoren waarop de inspectie een school beoordeeld minimaal voldoende zijn.

Terug naar boven