Openbare Basisschool De Vliegerdt

Achterweg ZZ 2c 3216 AB Abbenbroek

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vliegerdt

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Vliegerdt is ervaren en werkt met veel enthousiasme en plezier.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Langdurige vervanging (>10 dagen) wordt op onze school verzorgd door de VPR Pool die in 2017 is opgericht. De pool bevat een flexibel lerarenbestand met leraren die zich inzetten op basisscholen in de regio Voorne Putten, Rozenburg. De VPR Pool is opgezet door schoolbesturen (basisonderwijs) uit de regio Voorne Putten en Rozenburg, te weten: EduMare, Prokind en VCPO.  Vervanging van leerkrachten voor een kortere periode dan tien dagen proberen we zoveel  mogelijk intern op te lossen. We hopen natuurlijk dat vervanging bij verlof niet of nauwelijks voor zal komen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We besteden in de eerste twee jaar alle onderwijstijd aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden in groep 3 t/m 8 alle onderwijstijd aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden basiszorg. Onze school heeft een goede basis wat betreft differentiatie, instructievaardigheden en klassenmanagement. Veel kinderen kunnen door het team op een adequate wijze worden opgevangen. Vooral de groepsgrootte draagt bij aan die adequate opvang. Wanneer de school vastloopt in haar aanpak zoeken we ondersteuning bij externe deskundigen. Dit is onder andere georganiseerd in het School Ondersteuningsteam, waarbij ook externe deskundigen aansluiten. (breedtezorg).  Op het gebied van handelingsgericht werken hebben we al veel bereikt. De teamleden werken met groepsoverzichten om hun waarnemingen te ordenen en onderwijsbehoeften te benoemen. In de groepsplannen wordt het leeraanbod afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

De grenzen aan de mogelijkheden in het kader van passend onderwijs worden vooral bereikt wanneer het welbevinden en/of veiligheid van het betreffende kind niet meer te waarborgen is. Samenwerking met ouders is een belangrijk punt voor ons. Wanneer ouders vormen van samenwerking tegenwerken, loopt de school tegen een grens aan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities zijn:

 1. De leraren kennen de leerlingen
 2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
 3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
 4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
 5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
 6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen
 7. De school voert de zorg planmatig uit
 8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na
 9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding   

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingsplannen:   

 • Dit schooljaar volgen de directeur en de leerkracht 7-8 HPS (Het High Performing Schools-programma. (HPS) is een tweejarig wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma waarin scholen worden begeleid om goed en waardevol onderwijs te geven aan álle leerlingen)
 • Gedrag: Drie leerkrachten volgen via Academica een cursus gedrag, waarbij ze een schoolbrede kwaliteitsaanpak en gedragscultuur ontwikkelen en praktische handvatten voor goed onderwijs en een glasheldere gedragscultuur aangereikt krijgen voor de niveaus van leerling, leraar en de school. Het programma is geheel evidence informed.
 • Eén leerkracht volgt de opleiding tot rekenspecialist bij de CED
 • Het team heeft een training Close reading gevolgd om het begrijpend leesonderwijs een boost te kunnen geven.    

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op obs de Vliegerdt werken wij samen met Stichting Kinderopvang Nissewaard. Kinderen van twee tot en met vier jaar zijn welkom op de peuterspeelzaal, daar bieden wij hen het VE (Voorschoolse Educatie) programma 'Startblokken' aan. Alle pedagogisch medewerkers hebben de VE-modules afgerond, zodat zij gekwalificeerd zijn om voorschoolse educatie te geven. 

Het educatieve programma Startblokken laat kinderen spelenderwijs leren en sluit aan bij het lesprogramma in groep 1 en 2. Het is een goede voorbereiding op de basisschool, mede door de doorgaande lijn vanuit de peutergroep naar groep 1. Startblokken besteedt gerichte aandacht aan mondelinge taalvaardigheid (praten en luisteren), ontluikende geletterdheid, spelen met taal en woordenschat. Bij ontluikende geletterdheid gaat het om boekoriëntatie (genieten van voorlezen, inzicht krijgen in hoe een boek in elkaar zit, begrip krijgen van de rol van geschreven taal) en verhaalbegrip (een voorgelezen verhaal begrijpen, kunnen vertellen waar een verhaal over gaat).

Terug naar boven