Openbare Basisschool de Plaats

Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Plaats

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets

Voor het jaar 2021/2022 zijn, bij het schrijven van deze schoolgids, de eindresultaten nog niet beschikbaar. Vensters is afhankelijk van de levering van DUO en dat gebeurt meestal eind juni / begin juli. Op het moment dat de meest recente resultaten beschikbaar zijn, dan kunnen deze op dat moment alsnog worden toegvoegd. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse toetsen

Vanuit onze visie streven wij ernaar om elk kind te laten leren. Het is belangrijk dat leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en zich optimaal kunnen ontplooien. Doordat er verschillen kunnen zijn in aanwezige voorkennis en benodigde leertijd, is het noodzakelijk dat we hier rekening mee houden bij het inrichten van het onderwijsleerproces.

In alle groepen wordt gewerkt met een DPGO (Didactisch Pedagogisch Groepsoverzicht). Hierin is verwerkt welke instructie en leermiddelen leerlingen nodig hebben om de lesstof te kunnen gaan beheersen. Het is een dynamisch plan, wat wil zeggen dat dit cyclisch wordt geëvalueerd en indien nodig wordt aangepast. Dit wordt gedaan met behulp van observaties, het afnemen van methodegebonden toetsen en het afnemen van methode-onafhankelijke CITO-toetsen (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling; CITO-toetsen zijn onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen).

Vanaf groep 3 worden tweemaal per jaar de CITO-toetsen voor woordenschat, spelling, rekenen en technisch lezen afgenomen. Vanaf eind groep 4 wordt daar de jaarlijkse CITO-toets begrijpend lezen aan toegevoegd. De resultaten van deze toetsen worden in het leerlingadministratie- en volgsysteem (leerlingontwikkelsysteem) ParnasSys opgeslagen. Deze is toegankelijk voor de school middels codes en wachtwoorden. Tijdens de ouder-/ kindgesprekken met school en middels de raportfolio's delen we de resultaten met u. In het ouderportaal kunt u d.m.v. een persoonlijke code inloggen om de toetsresultaten van uw kind te bekijken. Het is voor school mogelijk om een stichtingsbrede en landelijke vergelijking te maken. Dat geeft ons de mogelijkheid onze sterke en zwakken punten in beeld te krijgen.

Naast de cognitieve vakken volgen we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor gebruiken we het instrument Zien!, wat het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in kaart brengt en waarmee we vervolgens gericht kunnen werken met hen aan concrete doelen. De meeste informatie over de kinderen halen wij uit dagelijkse observaties. Hiermee wordt bedoeled: het gericht observeren van het kind, leerlinggesprekken, monitoren van en direct feedback geven op gemaakt werk. De resultaten van Zien! zijn vaak een aanvulling op hetgeen de leerkracht al had gezien en verwacht. 

Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die dingen lastig vinden, maar ook op leerlingen die meer kunnen.

De uitslag van de IEP-eindtoets van groep 8 wordt tevens doorgegeven aan de onderwijsinspectie, zodat zij ook kunnen beoordelen hoe de school er qua leeropbrengsten voor staat.

Met het team worden alle tussentijdse- en eindresultaten besproken. Van iedere groep worden de resultaten in een DPGO vastgelegd. In dit overzicht staan per vak de resultaten van de leerlingen beschreven en de daaraan gekoppelde instructie- en onderwijsbehoeften. Over het algemeen komen leerlingen met een CITO IV- of V- score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een hoge I-score in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leerkracht. Deze weet, op elk moment, welke leerlingen extra uitleg nodig hebben, meer begeleide inoefening en of wie er wanneer toe is aan het zelftsandig toepassen van de aangeboden stof.

Alle toetsresultaten worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys, zodat een duidelijk beeld van ieder kind ontstaat en er adequaat gereageerd kan worden op onder- of overpresteren.

Vanaf groep 1 wordt het protocol 'dyslexie' gehanteerd volgens de afspraken hierover met het samenwerkingsverband.

Iedere basisschool heeft een zorgstructuur waarbinnen de intern begeleider een centrale rol speelt. Deze structuur is vastgelegd in een ondersteuningsplan dat voor alle scholen van Allure geldt. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen een school, is een coach voor de leerkrachten en indien gewenst/ nodig een aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast is de intern begeleider op De Plaats ook de interne vertrouwenspersoon en de anti-pestcoördinator.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling. Het tijdspad advisering is als volgt:

• Eind groep 7: een oriënterend advies;

• Januari groep 8: voorlopig advies;

• Begin februari groep 8: de doorstroomtoets (nieuw dit schooljaar);

•Uiterlijk 24 maart groep 8: definitief schooladvies;

• Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Bij een hogere score op de doorstroomtoets dan het gegeven voorlopig schooladvies zullen wij het advies heroverwegen. Dit kan betekenen dat het schooladvies opgehoogd wordt, het kan ook betekenen dat we bij het gestelde advies blijven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven