Openbare Basisschool de Driehoek

Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

  • Sinds januari 2016 zitten we in dit heerlijke schoolgebouw, waar ons onderwijsconcept volledig tot haar recht kan komen.
  • Ons technisch en begrijpend leesonderwijs koppelen we aan de thema's in de groep. We vinden leesmotivatie van kinderen belangrijk.
  • Al vanaf groep 1/2 leren we kinderen te werken met digitale leermiddelen. Uiteraard werken we zowel digitaal als op papier.
  • Kinderen krijgen zowel gesloten als open opdrachten. We willen de autonomie, het creatief denken en de betrokkenheid van kinderen stimuleren
  • In groep 1/2 werken we volgens Het Kan. We werken thematisch en sluiten veel aan bij het spel van kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de missie, visie en resultaten van OBS De Driehoek. De gegevens zijn afkomstig van onze school, DUO en de inspectie. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten.

We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze school, u kunt dan een beeld krijgen bij deze informatie. Dat kan door een kijkje te nemen op onze website wwww.3hoek.nl of een afspraak te maken voor een rondleiding. Vul gerust het contactformulier op onze website in!

Hartelijke groet,

Team OBS De Driehoek

Judith Verhoeven, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie
  • Jezelf zijn
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In deze filmpjes zijn enkele kinderen aan het woord over onze school!

Heterogene groepen

We werken veel met heterogene groepen, wat betekent dat kinderen van verschillende jaargroepen bij elkaar in klas zitten. Dit doen we omdat we zien dat kinderen veel leren van en met elkaar, heterogene instructies effectief zijn en verschillende leeftijden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer in de groep. Kinderen houden op een vanzelfsprekende wijze rekening met verschillen, en zijn soms de jongste en soms de oudste. 

De leerkracht geeft binnen een heterogene groep aan een kleine groep instructie bij de basisvakken als rekenen, taal en lezen. Terwijl de ene groep instructie krijgt, is de andere groep zelfstandig aan het werk. De instructiegroep is daardoor kleiner. De leerkracht heeft in één oogopslag in de gaten of alle kinderen betrokken zijn en of ze de instructie begrijpen. Kinderen die het nog niet begrijpen, blijven bij de leerkracht en krijgen meer en andere uitleg. Kinderen die het snel begrijpen, gaan zelfstandig aan het werk.Kinderen leren zelfstandig te werken, hulp te vragen aan anderen en anderen te helpen. Daarnaast zorgt de leerkracht er voor dat de instructies zo gericht zijn dat hij/zij tussendoor regelmatig kort aandacht kan geven aan de groep die zelfstandig werkt.

KinderMR

We vinden het belangrijk om kinderen te betrekken bij ons onderwijs. Daarom hebben we een kinderMR.Doel van de kinderMR is om te horen wat leerlingen belangrijk vinden; om de kinderen te horen en een stem te geven. We horen graag wat kinderen inbrengen en hoe ze over bepaalde zaken denken. We willen met kinderen praten i.p.v. alleen over kinderen. Kinderen hebben vaak prachtige ideeën!

De KinderMR is een groep afgevaardigden uit groep 4 t/m 8. De groep vergadert ongeveer 4 tot 6 keer per jaar o.l.v. de directeur. Er wordt gewerkt met een officiële agenda en er zijn taken als een notulant. Kinderen die deelnemen aan de kinderMR vertegenwoordigen hun hele groep. Het is dus belangrijk dat ze goed kunnen luisteren en niet alleen hun eigen mening verkondigen. Na elke vergadering zorgt het kind alleen of samen met een maatje uit de kinderMR voor een terugkoppeling in de eigen groep. Ze krijgen dus een belangrijke taak!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven