Kindcentrum Breinplein

Schoolstraat 1 5735 CG Aarle-Rixtel

  • Wij blijven in beweging net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen.
  • Op onze school zijn we trots op elk kind: op wie het is en hoe het zich ontwikkelt. We hebben een open houding naar ouders en kinderen.
  • Op onze school mag je zijn wie je bent. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Dat stimuleren we graag.
  • We leren de kinderen stapsgewijs samen-werkingsvaardigheden aan. Ze worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken.
  • DenkBeelden zijn visuele modellen. Elk DenkBeeld brengt een ander denkproces op gang.  We zijn steeds op zoek naar nieuwe leervormen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zoals u kunt zien scoren de leerlingen op KC Breinplein ten opzichte van de vergelijkingsgroep hoog. Ook de Inspectienorm wordt ruimschoots gehaald. De resultaten van de laatste drie jaar laten een stijgende lijn zien. Volgens de Inspectie halen we de laatste drie jaar hogere leerresultaten dan gemiddeld. Daar zijn we trots op. Onze inzet op opbrengstgericht werken, gebaseerd op kenmerken van effectief onderwijs, heeft resultaat gehad. Behalve goed resultaat is het van belang dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen op school. Vermogen tot samenwerken, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden zijn evenzeer belangrijk. Zie bijlage tevredenheidsonderzoek voor score door kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na de middentoetsen maken we een analyse van de opbrengsten en passen ons aanbod hierop aan.

Door de opbrengsten in de tool FocusPO te zetten, kunnen we werken vanuit de cruciale doelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, observaties, leerlingkenmerken, Nio e.d. We ontvangen de leerresultaten van onze oudleerlingen van de scholen voor VO. Daardoor weten we dat onze leerlingen het goed doen, conform de adviezen die we gegeven hebben.

Meer dan 95 % volgt na twee jaar het onderwijs dat wij geadviseerd hebben. Daar mogen we trots op zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We zetten ons in om het goede te behouden en te versterken.

Het laatste Inspectierapport dateert van juni 2010. De Inspectie waardeerde ons met het basisarrangement. Alles in orde dus.

De aandachtspunten die genoemd werden hebben we aangepakt. Het vertrouwen van de Inspectie hebben we niet beschaamd. Onze leerlingen krijgen waar ze recht op hebben: goed onderwijs.

Terug naar boven