Kindcentrum Breinplein

Schoolstraat 1 5735 CG Aarle-Rixtel

  • Wij blijven in beweging net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen.
  • Op onze school zijn we trots op elk kind: op wie het is en hoe het zich ontwikkelt. We hebben een open houding naar ouders en kinderen.
  • Op onze school mag je zijn wie je bent. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Dat stimuleren we graag.
  • We leren de kinderen stapsgewijs samen-werkingsvaardigheden aan. Ze worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken.
  • DenkBeelden zijn visuele modellen. Elk DenkBeeld brengt een ander denkproces op gang.  We zijn steeds op zoek naar nieuwe leervormen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zoals u kunt zien scoren de leerlingen op KC Breinplein ten opzichte van de vergelijkingsgroep hoog. Ook de Inspectienorm wordt ruimschoots gehaald. De resultaten van de laatste drie jaar laten een stijgende lijn zien. Volgens de Inspectie halen we de laatste drie jaar hogere leerresultaten dan gemiddeld. Daar zijn we trots op. Onze inzet op opbrengstgericht werken, gebaseerd op kenmerken van effectief onderwijs, heeft resultaat gehad. Behalve goed resultaat is het van belang dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen op school. Vermogen tot samenwerken, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden zijn evenzeer belangrijk. Zie bijlage tevredenheidsonderzoek voor score door kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na de middentoetsen maken we een analyse van de opbrengsten en passen ons aanbod hierop aan.

Door de opbrengsten in de tool FocusPO te zetten, kunnen we werken vanuit de cruciale doelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, observaties, leerlingkenmerken, Nio e.d. We ontvangen de leerresultaten van onze oudleerlingen van de scholen voor VO. Daardoor weten we dat onze leerlingen het goed doen, conform de adviezen die we gegeven hebben.

Meer dan 95 % volgt na twee jaar het onderwijs dat wij geadviseerd hebben. Daar mogen we trots op zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We zetten ons in om het goede te behouden en te versterken.

Het laatste Inspectierapport dateert van juni 2010. De Inspectie waardeerde ons met het basisarrangement. Alles in orde dus.

De aandachtspunten die genoemd werden hebben we aangepakt. Het vertrouwen van de Inspectie hebben we niet beschaamd. Onze leerlingen krijgen waar ze recht op hebben: goed onderwijs.

Terug naar boven