Basisschool Op Dreef

Hennequinstraat 1 4527 CD Aardenburg

Schoolfoto van Basisschool Op Dreef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de maatregelen rondom corona. Afgelopen schooljaar is er ondanks de thuiswerkperiode wel een eindtoets afgenomen. De resultaten lagen daarbij onder het landelijk gemiddelde. De onderwijsinspectie heeft aangegeven deze niet in het gemiddelde van drie jaar mee te rekenen. Wanneer we dit wel doen, zien we dat we nog steeds boven de ondergrens van de inspectienormen zitten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij onderscheiden twee soorten resultaten. We hebben de methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen. De methodetoetsen gebruiken we om te meten of de leerlingen de leerdoelen die we vooraf hebben gesteld hebben behaald. Als dit niet het geval is, kijken we waar en hoe we acties in moeten zetten in overleg met onze intern begeleider. Dit kan individueel, maar ook in groepjes. Deze toetsen zijn steeds weer het uitgangspunt voor een volgend blok met nieuwe leerdoelen. Als blijkt dat leerlingen de doelen gehaald hebben, kunnen we kijken om verder te verdiepen of te verbreden. Dit kan door extra of meer uitdagende leerstof aan te bieden. Voor de kinderen die echt meer kunnen, hebben we ook een bovenschoolse plusklas (vanaf groep 6).

De methode-onafhankelijke toetsen gebruiken we om te meten hoe ons onderwijs is. Waar scoren we goed op en waar moeten we aan werken. Dit kan op groepsniveau zijn, maar ook op individueel niveau. De methode-onafhankelijke toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en worden op vooraf bepaalde tijdstippen afgenomen. Tot en met groep 7 nemen wij de midden -en eindtoetsen van CITO af. De midden toetsen worden medio januari-februari afgenomen en de eindtoetsen medio juni.

In de kleutergroepen werken we steeds minder met toetsen en gaan we uit van observaties. Hiervoor gebruiken wij de instrumenten van KIJK en Onderbouwd. Als deze observaties onvoldoende informatie opleveren kan ervoor gekozen worden om andere instrumenten in te zetten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hier ziet u onze adviezen die we meegeven met de kinderen voor het vervolgonderwijs, afgezet tegen landelijke gemiddeldes en afgezet tegen de daadwerkelijke plaatsing. Wij willen er op wijzen dat hierin het voortgezet onderwijs een zelfstandige afweging kan maken. Ouders, basisschool en voortgezet onderwijs hebben hier wel overleg over als dat nodig is, maar uiteindelijk gaat de basisschool er niet over. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hebben geen brugklassen in alle mogelijke adviezen. Het voortgezet onderwijs in onze regio werkt vooral met brugklassen VBMO B/K, brugklassen VMBO T / HAVO en HAVO /VWO. Een leerling met een advies HAVO zal dus op één van de twee genoemde brugklassen terecht komen en niet in een brugklas HAVO omdat deze simpelweg niet bestaat in onze regio. Onderstaande schooladviezen zijn de schooladviezen van 2018-2019. Bij het aanmaken van de schoolgids zijn de laatste adviezen nog niet gepubliceerd door scholenopdekaart.nl
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven