Basisschool Op Dreef

Hennequinstraat 1 4527 CD Aardenburg

Schoolfoto van Basisschool Op Dreef

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte proberen we uiteraard altijd een vervanger te zoeken zodat de kinderen gewoon onderwijs kunnen ontvangen. Mocht dit om wat voor reden dan ook, niet lukken, dan hebben we de afspraak dat we eerst kijken of we klassen kunnen samenvoegen. Daarbij kijken we eerst naar de klassen met de minste kinderen. Zeker als het om ziekte gaat, kan het voorkomen dat er ook veel kinderen op dat moment ziek zijn.

Mochten we het met "samenvoegen" ook niet redden, dan overwegen we of het verstandig is om de Intern Begeleider of de directeur voor de klas te zetten. Dit kan niet altijd omdat hun werk ook doorgang moet vinden.

In het uiterste geval zullen we ongediplomeerde mensen voor de klas moeten zetten of klassen naar huis sturen. Dat laatste zal nooit zonder een melding aan de ouders/verzorgers gebeuren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben we van onze stichting formatie gekregen om 6 groepen te maken. Ons streven is: zoveel mogelijk enkele groepen en maximaal twee leerkrachten voor één groep. Voor schooljaar 2020-2021 hebben wij de groepen daarom op de volgende manier ingedeeld:

Groep 1/2: Juf Mariska op maandag, Juf Marlies op dinsdag tot en met donderdag, juf Karin op vrijdagmorgen.

Groep 3: Juf Aafke de gehele week.

Groep 4: Juf Christine de gehele week

Groep 5: Juf Nathalie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen. Juf Karin op woensdag en vrijdagmiddag.

Groep 6/7: Meester LJ de gehele week

Groep 6/8: Juf Esther op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Evelyn op dinsdag en woensdag.

Naast de groepsleerkrachten hebben we ook nog een Intern Begeleider: juf Betty. Zij is twee dagen lesvrij aanwezig op school. Daarnaast hebben we nog 4 dagdelen de beschikking over een onderwijsassistent: juf Gerry. Juf Evelyn is ook op donderdag op school aanwezig voor ambulante begeleiding en ondersteuning in diverse groepen.

De begeleiding en inzet van stagiaires

Regelmatig bieden wij de gelegenheid aan leerkrachten in opleiding om bij ons hun praktijkervaring op te doen. Voorwaarden die we hierbij stellen, is dat er sprake moet zijn van een intensieve begeleiding van de stagiaires vanuit hun opleiding en dat de aanwezigheid van de stagiaire niet bezwaarlijk mag zijn voor de specifieke groep waarin deze geplaatst wordt. Daarnaast kan het zijn dat er in de school ook LIO- stagiaires (Leerkrachten In Opleiding) rondlopen. Dit zijn stages door studenten die op de drempel van afstuderen staan. Deze stage duurt bijna een heel schooljaar voor twee dagen in de week, alsof deze als ‘bevoegd’ leerkracht werkzaam is. Elke activiteit die de stagiaire in de school onderneemt, valt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd bij de kleuters zijn richtlijnen. De ene groep heeft meer behoefte aan taal, de andere groep heeft meer behoefte aan rekenen. Dat is passend onderwijs. Daarnaast zijn er bij de kleuters ook veel zaken geïntegreerd. Tijdens de speel- werkles worden er ook taal en rekenactiviteiten gedaan. Bij het buitenspel is er ook een moment voor eten en drinken. De tijden geven echter wel een indicatie aan.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit zijn de richtlijnen voor de invulling van onze onderwijstijd. Passend onderwijs vraagt ook om aanpassen. Soms zullen de tijden iets afwijken omdat er op dat moment meer behoefte is aan tijd voor een bepaald vakgebied. Binnen de vakgebieden kan er ook nog onderscheid gemaakt worden. Zo vallen bijvoorbeeld onder het lezen o.a. technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden, boekpromotie en voorlezen. In groep 3 zitten er ook een aantal taalonderdelen in de methode van Veilig leren lezen. Ook bij Taal, Wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming en sociaal / emotionele vorming is dit het geval

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn een school voor regulier basisonderwijs. Dat wil echter niet zeggen dat wij geen kinderen opvangen met speciale onderwijsbehoeften. Daar maken wij ons zo lang mogelijk sterk voor. Wij werken daarvoor samen met diverse organisaties of instanties. Kinderen opvangen in hun eigen leefomgeving vinden wij van groot belang. Dat dit grenzen heeft, zal duidelijk zijn. Als wij een kind niet meer de hulp kunnen bieden die nodig is, bespreken we dat met ouders/verzorgers en zullen we samen een oplossing zoeken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het leerproces van een kind start niet bij aanvang van de basisschool, maar is een proces wat al begint vanaf 0 jaar. Het is belangrijk om ons onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften en de beginsituatie van een kind. Het is daarom essentieel dat voorschoolse educatie (peuterspeelzaal) en vroegschoolse educatie (kleuteronderwijs) goed op elkaar afgestemd zijn. Wij zijn ons daarvan bewust en werken er samen aan om kinderen een goede start te geven op onze school, door zo goed mogelijk aan te sluiten op het niveau van het individuele kind. Dat is passend onderwijs.

Terug naar boven