IKC UnieK

Vondelstraat 11a/b 7121 VB Aalten

  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar meten we de vooruitgang van onze kinderen met de afname van de methode onafhankelijke toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. We gaan na in hoeverre de leerling zich voldoende goed ontwikkelt ten opzichte van leeftijdsgenoten. 
Tevens volgen en sturen we ontwikkeling van kinderen door methodegebonden toetsen af te nemen ter evaluatie van ons onderwijsaanbod. De toetsen worden eens in de 3/4 weken afgenomen en geven de leerkracht een beeld in hoeverre de leerling de lesstof voldoende oppikt. 

De methodegebonden resultaten i.c.m. de cito LOVS toetsen geven de leerkracht een compleet beeld van het ontwikkelingsniveau  van het kind. Deze analyse helpt ons om het onderwijsaanbod zo passend mogelijk op het kind af te stemmen. 

Tevens analyseren we de gegevens van de cito LOVS toetsen op groeps- en schoolniveau om ontwikkelpunten en concrete doelstellingen te formuleren voor het onderwijsaanbod voor de komende periode. 

We werken op IKC UnieK opbrengstgericht en handelingsgericht n.a.v. de diverse metingen die ons van informatie voorzien. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Na de basisschoolperiode gaan alle kinderen naar het Voortgezet Onderwijs.
In februari/maart van groep 7 bespreekt de leerkracht het voorlopig schooladvies met de ouders/verzorgers en de leerling. In groep 8 krijgen leerling en ouders/verzorgers in januari een definitief schooladvies voor het VO.
Bij de totstandkoming van het voorlopig schooladvies in groep 7 en het definitief schooladvies in groep 8 worden de toetsgegevens van het CITO-leerlingvolgsysteem gebruikt. Ook worden de observatiegegevens over o.a. de werkhouding, motivatie, zelfstandigheid en interesse van de leerling meegenomen bij het maken van de keuze.

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en adviseren kansrijk. ‘Hoge verwachtingen’ gaan niet om ‘iedere leerling op het hoogste niveau’ of ‘hoger is beter’, maar om ‘iedere leerling op zijn of haar hoogste niveau’ en draait feitelijk om het hebben van een realistische en optimistische verwachting van het kind. Kinderen zijn niet gebaat bij een te hoog of een te laag advies; ieder kind heeft recht op optimale ontwikkelingskansen.
Daarom wegen wij het schooladvies zorgvuldig af. Het proces van schooladvisering wordt bij IKC UnieK in gezamenlijkheid opgepakt.
De leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur zijn betrokken en samen verantwoordelijk voor de totstandkoming van de schooladviezen van alle leerlingen in groep 7 en 8.

In februari maken de leerlingen van groep 8 de Doorstroomtoets, eerder werd dit de Eindtoets genoemd. Wanneer de Doorstroomtoets een hoger schooladvies adviseert, dan wordt het reeds eerder gegeven schooladvies naar boven bijgesteld.
Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten om het advies niet te verhogen.
De school moet dit motiveren.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van de leerling binnen het Voortgezet Onderwijs. Na het definitieve schooladvies ná de Doorstroomtoets, melden de ouders/verzorgers hun kind aan bij de VO school.
Bij deze aanmelding wordt, i.v.m. een zorgvuldige overdracht, ook een onderwijskundig rapport meegezonden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven