Christelijke Basisschool Barlo

Markerinkdijk 18 7122 RK Aalten

  • Elk jaar worden leerlingen gestimuleerd om door te gaan met lezen in de zomervakantie.
Dit project heet Zomerdiplezen.
  • Leerlingen uit de bovenbouw worden gestimuleerd om zelf groente te verbouwen.
Een grootouder geeft daarin les.
  • Achter de school is een prachtig speelveld waar kinderen zich heerlijk kunnen uitleven in de pauzes.
  • Het team van CBS Barlo telt enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistentes.

In het kort

Toelichting van de school

Deze website SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van christelijke basisschool Barlo in Aalten. De gegevens, die op deze site staan, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Cijfers hebben te maken met opbrengstgericht werken, maar dit is niet alleen leidend voor de school. Een goed pedagogisch klimaat moet de basis zijn voor het werken met kinderen. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Hoge, maar haalbare resultaten
  • Talenten kinderen ontwikkelen
  • Een veilig schoolklimaat
  • middelpunt buurtgemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven