Openbare Basisschool de Zuidooster

Catharina-Amalialaan 66 A 1432 JT Aalsmeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidooster

In het kort

Toelichting van de school

Samen jezelf zijn, samen vormen we de school

Onze school staat voor onderwijs dat uw kind een goede uitgangspositie geeft in de maatschappij en zo nauw mogelijk aansluit bij het voortgezet onderwijs. We zien het als onze taak om kinderen op onze school kennis en vaardigheden bij te brengen op cognitief, sociaal, cultureel en lichamelijk gebied. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen tijdens deze weg zichzelf kunnen en mogen zijn!

We willen dat kinderen: voor zichzelf leren opkomen, leren luisteren, zelfstandig leren werken, leren samenwerken en zelf problemen leren oplossen. We streven ernaar dat ze stevig in hun schoenen staan, een gevoel van eigenwaarde hebben of ontwikkelen, anderen (leren) kennen en duidelijk hun grenzen aan kunnen geven. Daarnaast leren ze dat ze verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun eigen handelen.

We streven structureel naar een positieve manier van werken en een goed pedagogisch klimaat. Hiervoor werken we met het programma De Vreedzame School. Een Vreedzame school is een school, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt bij de school en op een respectvolle, positieve manier met elkaar omgaat. Met de kinderen worden daarbij duidelijke afspraken gemaakt over hoe ze zich op school horen te gedragen.Ons onderwijs is zoveel meer dan het alleen bijbrengen van feitenkennis. We zijn er van overtuigd dat we elkaar nodig hebben om te bereiken waar we voor staan.

Een goede samenwerking met ouders achten we dan ook van wezenlijk belang.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven