Basisschool De Brug

Catharina-Amalialaan 66 D 1432 JT Aalsmeer

 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Wij gebruiken hiervoor meerdere onderdelen van het leerlingvolgsysteem van IEP (Inzicht Eigen Prestaties) van bureau ICE en voor technisch lezen van Cito (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Resultaten van deze toetsing slaan wij op in ons leerling-administratiesysteem Parnassys. In eerste instantie gaat het om individuele leerling-resultaten, maar na enkele jaren kan de school ook iets zeggen over de trend bij bijvoorbeeld de kwaliteit van het ‘reken- en wiskundeonderwijs’ in zijn totaliteit. Dan kan er reden zijn om het onderwijsprogramma op dat gebied nog eens kritisch te bekijken.

Het is ons streven dat onze leerlingen de vastgestelde minimumdoelen voor taal/spelling, lezen en rekenen/wiskunde halen. Lukt dit niet of niet helemaal, dan gaan we samen met u als ouder op zoek naar oorzaken en oplossingen. De leerlingenzorg is zodanig opgezet, dat onze leerlingen op een efficiënte manier begeleid kunnen worden. Een goede observatie en speciale aandacht is hierbij van groot belang. De volgende kinderen zullen we extra observeren:

 • leerlingen die zich langzamer ontwikkelen;
 • leerlingen die verder zijn in ontwikkeling;
 • leerlingen met specifieke leerproblemen;
 • leerlingen met sociaal-emotionele problemen.

De begeleiding vindt plaats:

 • binnen de groep door de groepsleerkracht - de verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van een leerling ligt in eerste instantie bij de groepsleerkracht - deze zal vroegtijdige stagnatie opmerken en vervolgens zijn/haar onderwijs inhoudelijk en organisatorisch daarop aanpassen;
 • binnen of buiten de groep door de onderwijsassistent;
 • binnen of buiten de groep door de vakspecialist; taalondersteuning, Nederlands als tweede taal, verrijking, rekenspecialist, Kanjercoördinator; 
 • thuis door ouders of verzorgers.

De ib-er organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school en is hier verantwoordelijk voor. De ib-er ondersteunt collega’s die, bij het uitvoeren van specifieke hulp aan zorgkinderen, extra advies hierbij kunnen gebruiken. De ib-er kan indien nodig expertise buiten de school inschakelen. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de individuele leerontwikkeling van hun leerlingen en houden die d.m.v. ons leerlingvolgsysteem zorgvuldig bij. Op vastgestelde momenten wordt de ontwikkeling met ouder besproken. In geval van extra zorg om een leerling zullen er tussentijds evaluatiemomenten afgesproken waarop zowel ouders als de leerkracht de aanpak en ontwikkeling van het kind evalueert. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is onze taak om de aansluiting tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. We besteden dan ook veel aandacht aan de advisering voor het VO. 

Eind groep 6 is er een gesprek tussen de ouders en leerkracht(en) waarin een oriëntatie op het huidige functioneringsniveau van het VO wordt besproken. Gedurende groep 7 kan de leerling zich ontwikkelen volgens de verwachtingen of daarvan afwijken. Eind groep 7 krijgen de kinderen  met hun ouders een voorlopig advies op basis van CITO-gegevens of IEP-toets gegevens van de voorgaande jaren.

In groep 8 krijgen de kinderen een definitief advies voor het voortgezet onderwijs. Hierin spelen de leerlingvolgsysteem gegevens van voorgaande jaren, de werkhouding en motivatie samen een rol in het advies.

In april wordt dan nog een Eindtoets afgenomen. Bij De Brug hebben we gekozen voor de IEP-toets. http://www.toets.nl/voorouders

Als na de uitslag van deze IEP-toets blijkt dat het resultaat een hoger advies aangeeft dan het kind eerder dat schooljaar heeft gehad, zullen we dit heroverwegen in een gesprek met de ouders. Het uiteindelijke advies met het overdrachtsrapport worden via OSO (digitaal overstap dossier) overgedragen aan het VO.

Overstap naar voortgezet onderwijs
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens per vier jaar bezoekt de inspectie ons schoolbestuur en enkele van onze scholen. Deze aanpak is sinds 1 augustus 2017 ingevoerd, dus het kan zijn dat u op internet nog een oud inspectierapport van onze school kunt vinden. In het Inspectierapport van 2018 leest u meer over de waardering van de inspectie over onze stichting.

Daarnaast kent onze school een systeem van audits, zelfevaluaties en schoolbezoeken, geïnitieerd door het bestuur van Jong Leren. De resultaten van een interne audit worden met het team en de mr besproken. Actiepunten worden opgenomen in het jaarplan van de school. 

Terug naar boven