Basisschool De Brug

Catharina-Amalialaan 66 D 1432 JT Aalsmeer

 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Basisschool De Brug

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Wij gebruiken hiervoor meerdere onderdelen van het leerlingvolgsysteem (LOVS) van Cito (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Resultaten van deze toetsing slaan wij op in ons leerling-administratiesysteem Parnassys. In eerste instantie gaat het om individuele leerling-resultaten, maar na enkele jaren kan de school ook iets zeggen over de trend bij bijvoorbeeld de kwaliteit van het ‘reken- en wiskundeonderwijs’ in zijn totaliteit. Dan kan er reden zijn om het onderwijsprogramma op dat gebied nog eens kritisch te bekijken.

Het is ons streven dat onze leerlingen de vastgestelde minimumdoelen voor taal/spelling, lezen en rekenen/wiskunde halen. Lukt dit niet of niet helemaal, dan gaan we samen met u als ouder op zoek naar oorzaken en oplossingen. De leerlingenzorg is zodanig opgezet, dat onze leerlingen op een efficiënte manier begeleid kunnen worden. Een goede observatie en speciale aandacht is hierbij van groot belang. De volgende kinderen zullen we extra observeren:

 • leerlingen die zich langzamer ontwikkelen;
 • leerlingen die verder zijn in ontwikkeling;
 • leerlingen met specifieke leerproblemen;
 • leerlingen met sociaal-emotionele problemen.

De begeleiding vindt plaats:

 • binnen de groep door de groepsleerkracht - de verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van een leerling ligt in eerste instantie bij de groepsleerkracht - deze zal vroegtijdige stagnatie opmerken en vervolgens zijn/haar onderwijs inhoudelijk en organisatorisch daarop aanpassen;
 • binnen of buiten de groep door de onderwijsassistent;
 • binnen of buiten de groep door de vakspecialist; taalondersteuning, Nederlands als tweede taal, verrijking, rekenspecialist, Kanjercoördinator; 
 • thuis door ouders of verzorgers.

De ib-er organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school en is hier verantwoordelijk voor. De ib-er ondersteunt collega’s die, bij het uitvoeren van specifieke hulp aan zorgkinderen, extra advies hierbij kunnen gebruiken. De ib-er kan indien nodig expertise buiten de school inschakelen. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de individuele leerontwikkeling van hun leerlingen en houden die d.m.v. ons leerlingvolgsysteem zorgvuldig bij. Op vastgestelde momenten wordt de ontwikkeling met ouder besproken. In geval van extra zorg om een leerling zullen er tussentijds evaluatiemomenten afgesproken waarop zowel ouders als de leerkracht de aanpak en ontwikkeling van het kind evalueert. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is onze taak om de aansluiting tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. We besteden dan ook veel aandacht aan de advisering voor het VO. 

Eind groep 6 is er een gesprek tussen de ouders en leerkracht(en) waarin een oriëntatie op het huidige functioneringsniveau van het VO wordt besproken. Gedurende groep 7 kan de leerling zich ontwikkelen volgens de verwachtingen of daarvan afwijken. Eind groep 7 krijgen de kinderen  met hun ouders een voorlopig advies op basis van CITO-gegevens van de voorgaande jaren.

In groep 8 krijgen de kinderen een definitief advies voor het voortgezet onderwijs. Hierin spelen de CITO gegevens van voorgaande jaren, de werkhouding en motivatie samen een rol in het advies.

In april wordt dan nog een Eindtoets afgenomen. Bij De Brug hebben we gekozen voor de IEP-toets. http://www.toets.nl/voorouders

Als na de uitslag van deze IEP-toets blijkt dat het resultaat een hoger advies aangeeft dan het kind eerder dat schooljaar heeft gehad, zullen we dit heroverwegen in een gesprek met de ouders. Het uiteindelijke advies met het overdrachtsrapport worden via OSO (digitaal overstap dossier) overgedragen aan het VO.

Overstap naar voortgezet onderwijs
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven