Scholenopdekaart

CBS Het Baken

CBS Het Baken

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Schoolbestuur

Onze school hoort samen met nog 21 basisscholen bij schoolbestuur Tabijn voor bijzonder primair onderwijs. Deze scholen staan in zeven gemeenten in Noord-Holland, ieder met zijn eigen identiteit en sterk verbonden met elkaar. Op zeven scholen verzorgt Tabijn ook buitenschoolse opvang en op één school peuteropvang in eigen beheer. Voor meer informatie over deze scholen verwijzen wij naar de website www.tabijn.nl.  Tabijn is het bevoegd gezag van onze school. Elke school opereert zelfstandig met een directeur als eindverantwoordelijke en wordt op administratief, financieel en personeelsbeleid ondersteund door het onderwijsbureau van Tabijn. De sectoren ICT en huisvesting zorgen ervoor dat alle Tabijnscholen over eigentijdse huisvesting. De scholendirecties komen regelmatig bij elkaar in het directeurenberaad om gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken en ervaringen en kennis uit te wisselen. De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschapsraad van de school. Het dagelijks bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. en ICT-toepassingen beschikken.

Schooldirectie

Het managementteam van de school wordt gevormd door de directeur, adjunct-directeur, intern begeleider en onderbouwcoördinator. De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Tabijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in contact wil treden met het bestuur verloopt dit altijd via de directeur van de school.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Bovenweg 68
1834CG Sint Pancras

Telefoon:
0725642417
Website:
baken.tabijn.nl
E-mailadres:
hetbaken@tabijn.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Tabijn

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
5626
Website:
www.tabijn.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO