Openbare Basisschool De Westhoek

Schoolstraat 27 9571 CB 2e Exloërmond

  • We vinden lezen heel belangrijk.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Obs De Westhoek.

De Westhoek is een kleine dorpsschool in 2e Exloërmond. Het gebouw bestaat uit 4 lokalen en heeft een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een eigen hal en entree.  In de centrale hal van de school werken kinderen wanneer ze zelfstandig hun verwerking kunnen maken. In de extra ruimte wordt extra begeleiding gegeven door de onderwijsassistent en of een leerkracht die extra begeleiding en ondersteuning geeft aan individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. In dit lokaal hebben we ook de uitleen van de boeken en de Bieb op school en op vrijdag de logopedist. Naast de ruim 70 leerlingen zijn 6 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school. Een keer in de twee weken is een lid van het sociaal team aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. We trachten kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden wat voor hen uitdagend is. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.   

Om de sfeer van de school te voelen nodigen we u uit voor een rondleiding en vertellen we u graag wat u van de Westhoek kunt verwachten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • ontwikkeling
  • samen
  • respect
  • eigenwaarde

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingaantallen zijn gedaald doordat er in het verleden weinig veranderingen zijn doorgevoerd. De school heeft nu een voorschool, waar peuters 2 dagdelen naar toe kunnen. De school houdt enquêtes m.b.t. de belangstelling bij ouders voor buitenschoolse opvang. Wanneer voldoende leerlingen zijn aangemeld, starten we buitenschoolse opvang. Dit doen we in samenwerking met Kei Kidz en Peuter Kidz.

Daarnaast worden er onderwijsontwikkelingen doorgevoerd m.b.t. handelingsgericht werken en digitalisering binnen het onderwijs. De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen staat centraal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen van dezelfde leeftijd worden in een groep ingedeeld. In elke groep wordt een leerstofpakket geboden, dat passend is bij de ontwikkeling en leeftijd.  

In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof aangeboden in thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt.  

Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. Het uiteindelijke resultaat van dit alles moet zijn: het bieden van basisonderwijs in een ononderbroken leerproces, waarbij een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen.  

In de wet is vastgelegd dat leerlingen in de periode van acht jaar 7520 uur onderwijs moeten ontvangen. Wij zijn, binnen bepaalde grenzen, vrij in het verdelen van deze uren over de dagen en weken.  Wij hanteren een vijf gelijke dagen model. Bij voorstellen tot wijzigingen in de schooltijden, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.  

Groepen op school

Wij maken binnen de stichting jaarlijks op grond van het aantal leerlingen en de toegekende formatie, afspraken over te vormen (combinatie van) groepen. In een plattelandsgebied zoals Borger-Odoorn waar relatief veel kleinere basisscholen zijn, wordt veelal gewerkt met combinatiegroepen. De grotere scholen werken overwegend met jaargroepen. Bij een wijziging van de groepsindeling, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.  

Op onze school hebben we 4 combinatiegroepen, van gemiddeld 20 leerlingen. Dit maakt dat we veel aandacht hebben voor iedere leerling. Op onze school vinden we het van groot belang dat we ieder kind kunnen voorzien in haar of zijn onderwijsbehoeften. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Op school vinden wij belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers wordt gerespecteerd. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij als school verwerken. Wij gebruiken deze gegevens alleen als het nodig is voor het leren en ondersteunen van leerlingen en de organisatie hiervan. Op de website van de OPO Borger-Odoorn is een privacy protocol opgenomen.  

Voor de digitale lesmaterialen is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Met de leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over deze gegevens en vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, zodat misbruik door de leverancier wordt voorkomen. Als leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.  

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, wordt vooraf toestemming aan ouders gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.  

Veiligheid in en rond school

De veiligheid in en rond onze school moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ons gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, vooral in verband met de brandveiligheid. Vluchtroutes zijn niet geblokkeerd zijn. De brandweer ziet hierop toe. Wij beschikken over een vluchtplan en houden regelmatig, al dan niet onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen.          

De speeltoestellen, die op onze buitenruimte zijn geplaatst, moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ieder jaar worden alle speeltoestellen en de gymzalen door gekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat de staat van onderhoud aan de eisen voldoet. 

Terug naar boven