Openbare Basisschool De Westhoek

Schoolstraat 27 9571 CB 2e Exloërmond

  • We vinden lezen heel belangrijk.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Westhoek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Obs De Westhoek.

De Westhoek is een kleine dorpsschool in 2e Exloërmond. Het gebouw bestaat uit 4 lokalen en heeft een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een eigen hal en entree.  In de centrale hal van de school werken kinderen wanneer ze zelfstandig hun verwerking kunnen maken. In de extra ruimte wordt extra begeleiding gegeven door de onderwijsassistent en of een leerkracht die extra begeleiding en ondersteuning geeft aan individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. In dit lokaal hebben we ook de uitleen van de boeken en de Bieb op school en op vrijdag de logopedist. Naast de ruim 50 leerlingen zijn 5 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over 3 combinatiegroepen. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school. Iedere week is een lid van het sociaal team aanwezig, als kansencoach voor onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. We trachten kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden wat voor hen uitdagend is. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.   

Om de sfeer van de school te voelen nodigen we u uit voor een rondleiding en vertellen we u graag wat u van de Westhoek kunt verwachten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Ontwikkeling
  • Samen
  • Respect
  • Eigenwaarde

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingaantallen zijn gedaald doordat er in het verleden weinig veranderingen zijn doorgevoerd. De school heeft nu een peuteropvang, waar peuters een dagdeel naar toe kunnen. We starten dit schooljaar met drie middagen buitenschoolse opvang. Dit doen we in samenwerking met Kei Kidz en Peuter Kidz.

Daarnaast worden er onderwijsontwikkelingen doorgevoerd m.b.t. het effectieve directe instructiemodel, handelingsgericht werken en digitalisering binnen het onderwijs. De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen staat centraal. Hiervoor werken we samen met Samen Door met Groepsgeluk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen van dezelfde leeftijd worden in een groep ingedeeld. In elke groep wordt een leerstofpakket geboden, dat passend is bij de ontwikkeling en leeftijd.

In de groepen 1, 2 en 3 wordt de leerstof aangeboden in thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt.

Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. Het uiteindelijke resultaat van dit alles moet zijn: het bieden van basisonderwijs in een ononderbroken leerproces, waarbij een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen.

In de wet is vastgelegd dat leerlingen in de periode van acht jaar 7520 uur onderwijs moeten ontvangen. Wij zijn, binnen bepaalde grenzen, vrij in het verdelen van deze uren over de dagen en weken.  Wij hanteren een vijf gelijke dagen model. Bij voorstellen tot wijzigingen in de schooltijden, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.

Groepen op school
Wij maken binnen de stichting jaarlijks op grond van het aantal leerlingen en de toegekende formatie, afspraken over te vormen (combinatie van) groepen. In een plattelandsgebied zoals Borger-Odoorn waar relatief veel kleinere basisscholen zijn, wordt veelal gewerkt met combinatiegroepen. De grotere scholen werken overwegend met jaargroepen. Bij een wijziging van de groepsindeling, moet de medezeggenschapsraad instemming verlenen.

Op onze school hebben we 3 combinatiegroepen, van gemiddeld 15 leerlingen. we hebben de hele week een extra leerkracht die de combinatiegroepen met 3 leerjaren volop ondersteunt. Dit maakt dat we veel aandacht hebben voor iedere leerling. Op onze school vinden we het van groot belang dat we ieder kind kunnen voorzien in haar of zijn onderwijsbehoeften.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven