Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool Zeehonk

Christelijke Basisschool Zeehonk

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenw. PC, RK en Alg. Bijz.

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment voor ouders. Op de basisschool maken kinderen een belangrijke ontwikkeling door. Het team van Zeehonk is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij dragen om deze ontwikkeling optimaal te laten verlopen. Het motto van de school ‘Een veilige basis’ wordt bereikt door een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten, waarbij de kinderen centraal staan. In deze gids kunt u lezen hoe wij het onderwijs op Zeehonk organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wilt u meer weten over onze school? Bel of mail gerust:

Anne Marie van Lanen, directeur a.i.

Basisschool Zeehonk

Julianastraat 11 2202 KB Noordwijk

Tel. 071- 3615098

E-mail: directie.zeehonk@sophiascholen.nl

Website: www.zeehonk.nl

Zeehonk maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van 29 basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Katholiek, Christelijk of interconfessioneel.   Sophia Scholen faciliteert ons en de andere 28 basisscholen om uitdagend en toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten. Binnen de stichting staan vijf kernwaarden centraal:

· * vertrouwen

· * verbinding

· * verwondering

· * duurzaamheid en

· * eigenaarschap

De kernwaarden maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen.

 Meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl.

Privacy

Bij inschrijving wordt uw instemming gevraagd voor het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal van uw kind. Het beeldmateriaal is alleen voor huiselijk gebruik.

Jaarlijks wordt aan u - via het formulier van het startgesprek - gevraagd of uw keuze nog geldig is. 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Julianastraat 11
2202KB Noordwijk

Telefoon:
0713615098
Website:
www.zeehonk.nl
E-mailadres:
directie.zeehonk@sophiascholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Sophia Scholen, Stichting voor KPC&AB b.o. Duin&Bollenstreek

Aantal scholen:
28
Aantal leerlingen:
6926
Website:
www.sophiascholen.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek


Foto-impressie