Scholenopdekaart

Titus Brandsma

Titus Brandsma

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het SchoolVenster van de RKBS Titus Brandsma. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van en het onderwijs op de RKBS Titus Brandsma gevestigd in Middenmeer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

De RKBS Titus Brandsma: een op de toekomst gerichte omgeving van samen leven, werken en leren.   

De Titus Brandsmaschool is een Rooms Katholieke Basisschool die is opgericht in 1955. Sinds 2009 is de Titus Brandsmaschool gehuisvest in de Brede School Middenmeer. Een goede sfeer zien wij als de basis. In een omgeving waarin een leerling zich veilig en thuis voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. Deze omgeving creëren wij op school door in ons onderwijs te voldoen aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte ‘relatie’ wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte ‘competentie’ wordt verstaan dat een leerling het gevoel heeft dat het werkt op een goed leerstofniveau. Dat het zich uitgedaagd voelt, maar dat het niet overvraagd wordt. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat leerlingen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.

Wij werken op school vanuit de basisprincipes van Positive Behaviour Support (PBS). Schoolwide PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit gezamenlijke waarden zijn gedragsregels geformuleerd gericht op het gebied van: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Het gewenste gedrag wordt actief en systematisch aangeleerd. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Wilt u meer weten of eens in de praktijk zien hoe wij werken. U bent van harte welkom!Wij leiden u met alle plezier rond door onze school. Wanneer u vooraf even contact met ons opneemt kunnen we een afspraak met u maken zodat we zeker weten dat we ook tijd voor u hebben.

Meer informatie over onze manier van werken kunt u lezen in onze schoolgids.

Hartelijke groeten,

het team van de Titus Brandsmaschool.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Pienterpad 2
1775AX Middenmeer

Telefoon:
0227501135
E-mailadres:
directeur.rkbstitusbrandsma@sarkon.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

STICHTING SARKON

Aantal scholen:
19
Aantal leerlingen:
4150
Website:
www.sarkon.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO


Foto-impressie